Εισαγωγικά

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο parentshug.eu (εφεξής «ιστοσελίδα»).

Κατωτέρω τίθενται υπόψη σας οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας, τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση της. Η χρήση της ιστοσελίδας μας δηλώνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από τις διαχειρίστριες ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης. Η συνέχιση της χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη δηλώνει εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από αυτόν, ενώ σε περίπτωση μη αποδοχής τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση τους.

Εξαιτίας της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας στην οποία απευθύνεται η ιστοσελίδα, παρακαλείστε θερμά  να σεβαστείτε τους παρακάτω όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες/χρήστες  εισέρχεστε σε αυτό, με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Διαχειριστές

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία των κ.κ.Τσαμπά Αικατερίνης και Τσαμπά Ελένης, οι οποίες ορίζονται και διαχειρίστριες της ιστοσελίδας.

Χαρακτήρας Ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί έναν χώρο ενημέρωσης, παροχής πληροφοριών και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας. Επ ουδενί δεν αποτελεί ιστοσελίδα παροχής επιστημονικών ή πάσης φύσεως συμβουλών και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται, παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για υλικό προερχόμενο από τρίτους, όπως σε περιπτώσεις αναδημοσίευσης κειμένων, κάτι το οποίο ρητά θα σημειώνεται. Η ιστοσελίδα και οι διαχειρίστριές της δεν μπορούν να εγγυηθούν την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών

Εγκυρότητα Ιστοσελίδας

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, η ιστοσελίδα δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που δημοσιεύονται.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να τα αξιολογήσει ατομικά και να ενεργήσει κατά την κρίση και τη διακριτική του ευχέρεια, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιστοσελίδας και των διαχειριστριών της.

Δηλώσεις – Υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

Περιορισμός – Αποποίηση Ευθύνης

Η ιστοσελίδα δύναται να παραπέμπει τους χρήστες σε άλλους διαδικτυακούς τόπους μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks). Στην περίπτωση αυτή ρητά δηλώνεται ότι οι ανωτέρω σύνδεσμοι δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών. Η χρήση αυτών των συνδέσμων θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών και με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών σύμφωνα και με τους όρους χρήσης των διαδικτυακών τόπων.

Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους.

Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες (απλός δεσμός ή με Banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής της σελίδας σε κάποιον παροχέα (web hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή από το κατέβασμα (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’κατέβασμα’’ από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητά της, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

Εμπορική εκμετάλλευση ιστοσελίδας

Οι διαχειρίστριες της ιστοσελίδας δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για διαφημίσεις προϊόντων ή και υπηρεσιών καθώς και για πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειες (ενδεικτικά συνεργατικό marketing). Σε αυτή την περίπτωση τα οφέλη, οικονομικά ή και όχι, από τις συγκεκριμένες συμφωνίες τα καρπώνονται οι ίδιες ρητώς εξαιρουμένης της περιπτώσεως που έχουν εκχωρήσει μέρος ή και το σύνολό τους.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993).

Η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παραπλάνηση των επισκεπτών/χρηστών, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της ιστοσελίδας.

Κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και αντιγραφή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση πως αυτά δε θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον αναφέρεται ρητά η πηγή του περιεχομένου και ο συντάκτης του σχετικού κειμένου.

Συμπεριφορά Επισκεπτών/Χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, ενώ αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (hyperlink).

Διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα επιλύονται καταρχήν φιλικά, αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Λοιπές διατάξεις

Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της ιστοσελίδας να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά αλλά ούτε και να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αυτά αποδυναμώνονται.

Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και δύναται να τροποποιηθούν μόνο εγγράφως.

Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα έχει καμία επίδραση στο κύρος των λοιπών όρων.

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με τις διαχειρίστριές της, μπορείτε να επικοινωνείτε parentshug@parentshug.eu.

Να σε τρατάρουμε τα Cookies μας;

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, αυτή μπορεί να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες από τον περιηγητή σας, κυρίως στην μορφή των cookies. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις υπηρεσίες cookie που επιθυμείτε.

Cookies τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας.
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες